01_style1.__thumbnail 02_style2.__thumbnail 03_style3.__thumbnail 04_style4.__thumbnail 05_style5.__thumbnail 06_bonus.__thumbnail

Screenshot 1

Tech Logo Mock-Ups