01 screenshot.  thumbnail 02 screenshot.  thumbnail 03 screenshot.  thumbnail 04 screenshot.  thumbnail 05 screenshot.  thumbnail 06 screenshot.  thumbnail

Screenshot 1

Sharp Actions 300 & 72 dpi